ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. Spalburg Trainingen en Advies: Spalburg Trainingen en Advies, tevens handelend onder de handelsnamen Spalburg Building Bridges en SIOW, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71960384, b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Spalburg Trainingen en Advies een overeenkomst sluit; c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Spalburg Trainingen en Advies d. Intakegesprek: gesprek waarin, hetgeen waarvoor advisering vereist is besproken wordt en/of de leerdoelen van de training/cursus met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. e. Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een training of cursus of het verplaatsen van het startmoment van de training of cursus of workshop.

Artikel 2: Algemeen 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Spalburg Trainingen en Advies en de klant. 2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft getekend van Spalburg Trainingen en Advies nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden.

Artikel 4: Annulering en wijzigingen 4.1 Annulering geschiedt schriftelijk tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag met dien verstande dat 50% van de deelname kosten moeten worden voldaan. 4.2 Wanneer annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag geschied zal 100% van de deelname kosten in rekening gebracht. 4.3 Wijziging van een training moet uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag geschieden. 4.4 In het geval dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van een training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op vermindering van betaling. 4.5 Spalburg Trainingen en Advies heeft het recht om tot vier weken voor aanvang een training of workshop te annuleren bij onvoldoende deelname of wegens ziekte van (een van) de trainer(-s). Daarnaast kan overmacht door natuurrampen of een bindend negatief reisadvies voor het land en/of de regio van bestemming reden tot annulering zijn voor Spalburg Trainingen en Advies. 4.6 Restituties aan de opdrachtgever vinden plaats binnen een termijn van vier weken na annulering. 4.7 In geval er een opdracht wordt gegeven aan Spalburg Trainingen en Advies en deze om welke reden dan ook wordt geannuleerd, wordt het aantal gewerkte uren in rekening gebracht.

Artikel 5: Uitvoering 5.1 Spalburg Trainingen en Advies draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. 5.2 Spalburg Advies en Trainingen heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. 5.3 Indien de uitvoering van de opdracht vertraagd wordt door toedoen van de klant, bijvoorbeeld doordat de klant niet tijdig alle gewenste gegevens of correcte informatie aan Spalburg Trainingen en Advies verstrekt, kan Spalburg Trainingen en Advies daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Levertijd 6.1 De door Spalburg Trainingen en Advies opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 6.2 De levertijd gaat in op het moment dat de klant van Spalburg Trainingen en Advies een elektronische bevestiging heeft ontvangen en de helft (50%) van het factuurbedrag heeft betaald aan Spalburg Trainingen en Advies alle gegevens van de klant heeft ontvangen die nodig zijn om het document voor de klant op te kunnen stellen. 6.3 Indien er sprake is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 13, wordt de levertijd verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt. 6.4 Indien Spalburg Trainingen en Advies het vermoeden heeft dat de vermelde levertijd niet gehaald wordt, dan stelt Spalburg Advies en Trainingen de klant daarvan telefonisch of via de e-mail op de hoogte. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7: Prijs
7.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. 7.2 De prijzen voor trainingen, workshops of cursussen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die partijen via e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 8: Correctierondes 8.1 De overeengekomen prijs is inclusief correctierondes. 8.2 Correcties en/of aanpassingen en/of toevoegingen dienen binnen 14 dagen na de levering van het document aan Spalburg Trainingen en Advies kenbaar te worden gemaakt. Correcties en/of aanpassingen en/of toevoegingen die op een later tijdstip aan Spalburg Trainingen en Advies kenbaar worden gemaakt, zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en worden apart aan de klant in rekening gebracht. 8.3 Onder correctierondes in de zin van artikel 8.1 wordt niet verstaan: a. Toevoegingen en/of aanpassingen in het document omdat de afspraken die de klant met de wederpartij wil overeenkomen en die in het geleverde document zijn opgenomen wijzigen; b. Toevoegingen en/of aanpassingen ten gevolge van het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten; c. Toevoegingen en/of aanpassingen die de klant in het document verwerkt wil hebben omdat de klant tot andere inzichten is gekomen. 8.4 Indien de klant correcties, toevoegingen en/of aanpassingen wenst die niet onder de gratis correctierondes vallen, worden de kosten hiervan vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. Nadat de klant akkoord is gegaan met deze kosten, wordt een aanvang gemaakt met de correcties, toevoegingen en/of aanpassingen.

Artikel 9: Facturatie en betaling 9.1 De factuur wordt via de e-mail gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Spalburg Trainingen en Advies aan te geven wijze.
9.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant. 9.3 Het nog willen laten uitvoeren van correcties aan het geleverde document geeft de klant niet het recht de betaling van het factuurbedrag op te schorten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en verjaring 10.1 Spalburg Trainingen en Advies kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Spalburg Trainingen en Advies is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Spalburg Trainingen en Advies geleverde diensten. 10.2 Spalburg Trainingen en Advies is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Spalburg Trainingen en Advies biedt niet de garantie dat het geleverde document het gewenste resultaat oplevert. 10.3 Indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan het geleverde document, kan Spalburg Trainingen en Advies nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant daardoor lijdt. 10.4 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spalburg Trainingen en Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Spalburg Trainingen en Advies worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens niet verstrekt, dan is Spalburg Trainingen en Advies niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 10.5 Spalburg Trainingen en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Spalburg Trainingen en Advies is uit gegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan Spalburg Trainingen en Advies heeft verstrekt. 10.6 Spalburg Trainingen en Advies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, niet verstrekte financiering, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie. 10.7 Indien Spalburg Trainingen en Advies desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 10.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Spalburg Trainingen en Advies. 10.9 Alle aanspraken jegens Spalburg Trainingen en Advies die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Spalburg Trainingen en Advies zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11: Intellectuele eigendom 11.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Spalburg Trainingen en Advies voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. 11.2 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Spalburg Trainingen en Advies. 11.3 Het is de klant ten strengste verboden de geleverde documenten te verkopen of tegen een vergoeding aan derden ter beschikking te stellen. Het is de klant wel toegestaan een opgesteld document door te verkopen indien Spalburg Trainingen en Advies het document heeft opgesteld voor een opdrachtgever/cliënt van de klant. 11.4 Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Spalburg Trainingen en Advies, dan wordt alle schade die Spalburg Trainingen en Advies daardoor lijdt aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 12.1 Spalburg Trainingen en Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Spalburg Trainingen en Advies omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. 12.2 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Spalburg Trainingen en Advies gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 13: Overmacht 13.1 Spalburg Trainingen en Advies kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Spalburg Trainingen en Advies de overeenkomst uitvoert.

Artikel 14: Geheimhouding 14.1 Spalburg Trainingen en Advies is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Spalburg Trainingen en Advies tot mededeling verplicht.

Artikel 15: Privacy 15.1 Spalburg Trainingen en Advies zal slechts persoonlijke informatie verzamelen (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,) die u vrijwillig verstrekt via deze website, via e-mail of op andere wijze. Deze informatie wordt door Spalburg Trainingen en Advies zorgvuldig bewaard en wordt niet gedeeld met derden. Indien van toepassing, stemt u in met de verwerkersovereenkomst bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 16.1 De rechtsverhouding tussen de klant en is Spalburg Trainingen en Advies is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. 16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Spalburg Trainingen en Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.